Glossary

A-IRB

Advanced Internal Ratings Based

BCBS

Basel Committee on Banking Supervision

CRD

Capital Requirements Directive

Default

Het niet meer aan zijn aflossings- en renteverplichtingen voldoen van een kredietnemer gedurende een langere periode (meestal 90 dagen) Een default kan leiden tot een faillissement. Of dit ook daadwerkelijk gebeurd is afhankelijk van de algehele financiële situatie van de kredietnemer.

EAD

Exposure At Default

F-IRB

Foundation Internal Ratings Based

ICAAP

Internal Capital Adequacy Assessment Process. Het proces waarmee instellingen de toereikendheid van hun kapitaal beoordelen.

ILAAP

Internal Liquidity Adequacy Assessment Process Het proces waarmee instellingen de toereikendheid van hun liquiditeit beoordelen.

LCR

Liquidity Coverage Ratio

LGD

Loss Given Default

Liquidity Coverage Ratio

De Liquidity Coverage Ratio heeft als doel dat banken op korte termijn voldoende liquide zijn. De ratio geeft aan hoeveel liquide activa van hoge kwaliteit aanwezig zijn om de netto uitgaande kasstromen gedurende dertig dagen te dekken wanneer er zowel een marktbrede financiële crisis als een bankspecifieke crisis (gecombineerd stressscenario) plaatsvindt. De berekening is: voorraad van liquide activa van hoge kwaliteit / netto uitgaande kasstromen in dertig dagen. De uitkomst hiervan moet groter zijn dan 1.

Loss Given Default

Het verwachte verlies dat geleden wordt op het moment dat de klant in default gaat. Dit wordt berekend door de verwachte inkomsten van de zekerheden af te trekken van het exposure at default. Het wordt uitgedrukt als een percentage van het huidige exposure.

Net Stable Funding Ratio

De Net Stable Funding Ratio heeft als doel dat financiële instellingen over een tijdsspanne van 1 jaar voldoende liquide zijn, terwijl zij niet of moeilijk geld kunnen aantrekken van de financiële markt. De berekening is: beschikbaar bedrag aan stabiele voeding / benodigd bedrag aan stabiele voeding gedurende 1 jaar. De uitkomst hiervan moet groter zijn dan 1 (100%).

NSFR

Net Stable Funding Ratio

PD

Probability Of Default

Probability of Default

De berekende kans dat een klant de komende 12 maanden niet aan zijn/haar betalingsverplichting kan voldoen. Hiervoor kan naar de individuele klant worden gekeken of naar alle klanten in een portefeuille.

RWA

Risk Weighted Asset